Chứng nhận

Sản phẩm tủ đông tủ mát của Sanaky được Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng cấp giấy chứng nhận phù hợp Quy Chuẩn Việt Nam số 19.00.0049

Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật
Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật
Quyết định cấp giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn
Quyết định cấp giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn
Danh mục sản phẩm được cấp chứng nhận trang 1
Danh mục sản phẩm được cấp chứng nhận trang 1
Danh mục sản phẩm được cấp chứng nhận trang 2
Danh mục sản phẩm được cấp chứng nhận trang 2
Danh mục sản phẩm được cấp chứng nhận trang 3
Danh mục sản phẩm được cấp chứng nhận trang 3
Danh mục sản phẩm được cấp chứng nhận trang 4
Danh mục sản phẩm được cấp chứng nhận trang 4
Danh mục sản phẩm được cấp chứng nhận trang 5
Danh mục sản phẩm được cấp chứng nhận trang 5
Danh mục sản phẩm được cấp chứng nhận trang 6
Danh mục sản phẩm được cấp chứng nhận trang 6
Danh mục sản phẩm được cấp chứng nhận trang 7
Danh mục sản phẩm được cấp chứng nhận trang 7
Danh mục sản phẩm được cấp chứng nhận trang 8
Danh mục sản phẩm được cấp chứng nhận trang 8